5S & HSSE

Chương trình 5S đã được Cảng Gemadpet Dung Quất triển khai từ rất sớm nhằm tạo ra môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, hiệu quả và an toàn. 

Năm 2019, Cảng Gemadept Dung Quất tiếp tục xây dựng thành công chương trình HSSE (Health – Safety – Security – Environment)  nhằm nâng cao  hệ thống quản lý  sức khỏe - an toàn- an ninh và môi trường của Cảng. 

Ngày 20/12/2019, Tổng cục đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận Quacert cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001-2018 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015.

Phạm vi áp dụng: Cung cấp dịch vụ khai thác cảng biển và logistics.

Gemadept Dung Quất tiếp tục duy trì bảo vệ thành quả đã đạt được nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, chuyên nghiệp và hạnh phúc cho CBCNV.